Factory:
Lô Q3 Đường số 7, KCN Hải Sơn, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Factory 2:
Lô A3.2, Đường N2, KCN Trần Anh – Tân Phú, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Hotline :
0366 775 600
02723 778 158

Email:
Info@cuongdai.com.vn
lien_kd@cuongdai.com.vn
jackliu@cuongdai.com.vn